Säännöt

Imatran joogayhdistys ry

 

Säännöt

 

 

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Imatran joogayhdistys ry ja kotipaikka on Imatran kaupunki.

 

 1. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää joogaharrastusta jäsenten itsekasvatusmenetelmänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asana-, hengitys-, rentoutumis- ja meditaatioharjoituksia sekä keskusteluja ja luentoja.

 

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille.

 

 1. Jäsenmaksut ja omaisuus

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, minkä suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja laatimaan anomuksia.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme

( 3 ) varsinaista ja yksi ( 1 ) varajäsen. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen kokouksessa on paikalla vähintään kolme ( 3 )

henkilöä hallituksesta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

 

 1. Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on vuosikokouksen toistaiseksi valitsema yksi ( 1 ) toiminnantarkastaja ja yksi ( 1 )

varatoiminnantarkastaja.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 1. Kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemää ( 7 ) päivää ennen kokousta ainakin yhdellä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

 

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista  jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ( 2 ) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ( 2 ) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 9. Valitaan kolme ( 3 ) varsinaista ja yksi ( 1 ) varajäsen hallitukseen.
 10. Valitaan tarvittaessa yksi ( 1 ) varsinainen ja yksi ( 1 ) varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen.

 

 1. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

 

 1. Sääntöjen noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.